Privatumo politika

UAB „ HML“ duomenų apsaugos politika

1. UAB „HML“, j. a. k. 303449416, buv. Senasis Ukmergės kel. 18, Užubalių k., LT-14302 Vilniaus r. (toliau – HML) vadovaujasi šia asmens duomenų politika, kuri reglamentuoja HML internetinės svetainės www.hml.lt (toliau – Svetainė) lankytojų (toliau – Lankytojas) asmens duomenų apsaugą bei jų teisių užtikrintumą. Privatumo politika numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir apibrėžia duomenų tvarkymo sąlygas.

2. HML Svetainėje yra naudojami slapukai. Lankytojui įėjus į Svetainę ir pasirodžius pranešimui apie slapukų naudojimą, Lankytojas gali sutikti arba nesutikti su slapukų naudojimu, paspaudus mygtuką „Sutinku su visais slapukais“ arba atsisakyti jų naudojimo ignoruojant pranešimą. Slapukai yra naudojami, kad galėtų užtikrinti tinkamą svetainės veikimą ir (ar) kitus trečiųjų šalių slapukus, kad galėtų gerinti Lankytojo naršymo patirtį (t. y. atsižvelgti į Lankytojo poreikius, nuolat tobulinti Svetainę ir teikti pasiūlymus, atitinkančius Lankytojo interesus).

3. HML rūpinasi Lankytojų privatumu, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

4. HML savo nuožiūra gali keisti šias Duomenų apsaugos politikos sąlygas, apie tai paskelbusi atitinkamą informaciją Svetainėje.

Kas yra asmens duomenys?

5. Asmens duomenys yra bet kokia HML apie Lankytojus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Lankytojų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

6. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Lankytojo vardą, pavardę, adresą, IP adresą, informacija apie techniką, kurią apie Lankytojus, kurią HML renka dėl šioje privatumo politikoje ar atskirame Lankytojo sutikime ar susitarime su HML nurodytų tikslų.

Kaip yra renkami Lankytojų duomenys?

7. HML renka ir tvarko Svetainės Lankytojų duomenis, kuriuos pateikia pats Lankytojas pildydamas ir teikdamas paraiškas, užklausas ar kitaip įrašant ir pateikiat savo asmens duomenis Svetainėje. Šiuo metu HML Svetainėje yra renkami šie asmens duomenys:

7.1. Lankytojai pildydami lizingo paraišką: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, kita nenumatyta informacija, kurią pateikia pats duomenų subjektas. Šiuo atveju duomenys per perduodami lizingą teikiančiai bendrovei: UAB „BRC finance“, j. a. k. 303493875, buv. Senasis Ukmergės kel. 18, Užubalių k., LT-14302 Vilniaus r.

7.2. Lankytojui pildant anketą dėl kainos pasiūlymo: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, atstovaujamos įmonės pavadinimas.

7.3. Lankytojui pildant anketą, kuria siekia parduoti/keisti turtą: 1) Informacija apie techniką/komercinį transportą – markė, modelis, kuro tipas, pagaminimo metai, kita nenumatyta informacija, nuotraukos, kurią pateikia pats duomenų subjektas; 2) kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

Kodėl naudojame Lankytojų duomenis?

8. HML renka ir tvarko Lankytojų asmens duomenis tik turėdama teisinį pagrindą ir (ar) teisėtą pagrįstą interesą šiais tikslais:
8.1. Parduodamos technikos užklausų administravimo, lizingo, keitimo, užsakymo vykdymo, pirkimo-pardavimo ir Svetainės administravimo tikslais;
8.2. Lankytojo identifikavimo Svetainėje tikslu;
8.3. Kitais tikslais, kurie yra susiję su teisinėmis prievolėmis.
9. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento teisiniais pagrindais:
9.1. duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 straipsnio a) punktas);
9.2. tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 straipsnio b) punktas);
9.3. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 straipsnio c) punktas);
9.4. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas (Reglamento 6 straipsnio f) punktas).

Asmens duomenų teikimas

10. Prie Lankytojo pateiktų duomenų gali prieiti tik įgalioti asmenys, tiek, kiek yra būtina jų darbo tiesioginėms funkcijoms atlikti, taip pat asmens duomenys gali būti perduoti, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams, subrangovams, distributoriams, gamintojams, paslaugų teikėjams (IT paslaugas teikiančioms įmonėms, skolų išieškojimo, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms ir kt.) ar kitiems HML partneriams, jei tik toks perdavimas reikalingas privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti. Nesant Lankytojo sutikimui, Asmens duomenys nebus perduoti, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina daryti Lietuvos Respublikos ar Europos sąjungos teisės aktų numatyta tvarka.

Asmens duomenų saugojimo terminai

11. Lankytojų asmens duomenys yra saugojami visą tarp HML ir Lankytojo bendradarbiavimo laikotarpį, o pasibaigus bendradarbiavimui, tiek, kiek juos privaloma saugoti vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į Lankytojo duomenų tvarkymo tikslus, jų saugojimo laikotarpiai:
11.1. Lankytojų, kurie davė sutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslias – iki kol bus atšauktas sutikimas arba pasibaigus tikslui dėl kurio buvo duotas sutikimas, (priklausomai kas įvyks pirma);
11.2. Lankytojų kontaktiniai duomenys saugomi nuolat, kol yra teikiamos paslaugos ar vyksta derybos dėl sutarties sudarymo arba vienerius metus pasibaigus paslaugų teikimui ir (ar) nesudarius sutarties.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

12. HML gali naudoti Lankytojų asmens duomenis tik gavusi išankstinį Lankytojo sutikimą el. paštu, telefonu ar trempsimosiomis (SMS) žinutėmis. HML gavus Lankytojo sutikimą, asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti naudojami naujienlaiškių siuntimui, tiesioginės rinkodaros, akcijoms, apklausoms ir kt.
13. HML tiesioginės rinkodaros tikslais gali prašyti leidimo šių asmens duomenų: vardo, pavardės, el. pašto adreso, telefono numerio.

Svetainėje naudojami slapukai

Slapuko pavadinimas

Slapuko valdytojas

Slapuko kategorija

Slapuko tikslas

Sukūrimo momentas

Saugojimo laikotarpis

 

wp-wpml_current_language

hml.lt

Funkcinis

Nustatyti kalbą, kuria klientas naršo svetainėje

Įėjus į Svetainę

Iki naršyklės sesijos pabaigos

 

CookieLawInfoConsent

hml.lt

Funkcinis

Pažymi, kad sutikote su slapukų politika 

Įėjus į Svetainę

 1 metus nuo sutikimo

 

hml_cerber_ACbRxSW

hml.lt

Funkcinis

Sistemos saugumui užtikrinti

Įėjus į Svetainę

1 dieną nuo atidarymo

 

14. Lankytojas turi teisę kontroliuoti, kiek slapukų yra įdėta į Lankytojo įrenginį, t. y. Lankytojas turi teisę išjungti slapukus, kurie teikia funkcijas, nesusijusias su pagrindine Svetainės veikla ar privalomais slapukais, kurie patalpinti Svetainėje. Pažymėtina, kad išjungus ir (ar) ištrynus Svetainėje naudojamus slapukus, Svetainė gali neveikti tinkamai.
15. Informaciją apie slapukų išjungimą dažniausiai naudojamose interneto naršyklėse galite rasti šiais internetiniais adresais:
15.1. Jei naudojate „Chrome“ naršyklę: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt
15.2. Jei naudojate „Mozilla“ naršyklę: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;
15.3. Jei naudojate „Safari“ naršyklę: https://www.whatismybrowser.com/guides/how-to-enable-cookies/safari 

Vaizdo stebėjimas

16. HML teritorijoje turto ir asmenų apsaugos tikslais yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Informaciją, įvykus įvykiui (turto apgadinimas, vagystė ar kt.) galime perduoti policijai, draudimo bendrovėms. Vaizdo duomenys yra saugomi 30 dienų, remiantis HML teisėtu interesu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f p.). Teisėtas interesas pasireiškia siekiu užtikrinti HML turto, taip pat HML darbuotojų ir klientų turto bei sveikatos apsaugą.

Lankytojų teisės

17. Svetainės Lankytojai turi šias teises:
17.1. prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją – Lankytojai turi teisę sužinoti, kokius jų asmens duomenis HML tvarko ir su jais susipažinti;
17.2. prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys – Lankytojai turi teisę pranešti jei HML naudoja nepilnus ir (ar) netikslius Jūsų duomenis, jog juos HML ištaisytų arba apribotų. Lankytojas turi teisę reikalauti, kad jo asmens duomenys būtų apribojamos kai:
17.2.1. kai Lankytojas ginčija jo asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, kol vyksta jo asmens duomenų tikslumo patikrinimas;
17.2.2. kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad jo duomenys būtų ištrinti ir vietoj to parašo apriboti jų naudojimą;
17.2.3. jei HML tvarkyti asmens duomenų nebeturi teisės, tačiau duomenų subjektas pateikia prašymą tokius duomenis išsaugoti tam tikram laikotarpiui nurodydamas to priežastis;
17.2.4. jei duomenų subjektas nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi iki kol HML patikrina ar duomenų subjekto teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis;
17.3. prašyti, kad būtų ištrinti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys. Lankytojo asmens duomenys bus ištrinti jeigu:
17.3.1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
17.3.2. Lankytojas atšaukė savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir HML neturi jokio kito teisinio pagrindo šių asmens duomenų tvarkymui;
17.3.3. Lankytojas išreiškė prieštaravimą (nesutikimą) dėl Lankytojo asmens duomenų tvarkymo ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti tokius Lankytojo duomenis;
17.3.4. Lankytojo asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
17.3.5. tokie asmens duomenys turi būti ištrinti (t. y. negali būti renkami, naudojami ar saugomi) laikantis HML taikomos, teisės aktais nustatytos teisinės prievolės;
17.4. prašyti perkelti savo asmens duomenis susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu. Toks Lankytojo asmens duomenų perkėlimas yra galimas ir įmanomas jei HML gali techninėmis priemonės įgyvendinti prašymą ir:
17.4.1. yra duodamas Lankytojo sutikimas (Reglamento 6 str. 1 d. a) p., 9 str., 2 d., a) p.) arba vadovaujantis sutartimi (pagal Reglamento 6 str. 1 d. b) p.) ir;
17.4.2. kai šios teisės įgyvendinimas nedaro neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.
17.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei teisę atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a) p.). Lankytojas bet kuriuo metu gali nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, tačiau HML turi teisę ir toliau tvarkyti šiuos Lankytojo asmens duomenis, jeigu šie duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Lankytojo interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus arba Lankytojo duomenys yra tvarkomi teisėtu būdu vykdant prievoles arba teisės aktų numatytais atvejais;
17.6. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Jei Lankytojui iškilo klausimų dėl jo asmens duomenų tvarkymo, Lankytojas, norintis išspręsti klausimus dėl jo asmens duomenų tvarkymo, turi teisę kreiptis į HML tiesiogiai pagal nurodytus kontaktus: el. paštas info@hml.lt; tel. Nr. +370 69912766. Jei pasikreipus į HML, Jūsų netenkins pateikti paaiškinimai ir galimi sprendimo būdai, ir toliau manote kad su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia galiojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai el. paštu: ada@ada.lt.

Lankytojų teisių įgyvendinimas

18. Lankytojai savo teises įgyvendinti gali:
18.1. Atvykus į HML buveinę ir pateikus savo tapatybę įrodantį dokumentą, pateikti rašytinį prašymą asmeniškai;
18.2. Prašymus, pasirašytus elektroniniu parašu, teikti elektroniniu paštu info@hml.lt.
19. HML Lankytojų prašymus dėl jų teisių įgyvendinimo atsako per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Visa prašymuose prašoma Lankytojo asmeninė informacija yra pateikiama nemokamai, išskyrus atvejus, jei prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi – tokiu atveju HML turi teisę pareikalauti pagrįsto mokesčio, kuriuo būtų atlyginamos HML administracinės išlaidos, o jų neapmokėjus atsisakyti suteikti informaciją pagal pateiktus prašymus.

Baigiamosios nuostatos

20. HML pasilieka teisę keisti šią privatumo politiką be atskiro Lankytojų pranešimo. Naujausi privatumo politikos redakcija visada bus pasiekiama Svetainėje, todėl rekomenduojame periodiškai peržvelgti privatumo politikos pakeitimus.
21. HML įsipareigoja vykdyti visas teisės aktuose numatytas pareigas.