.

ES PARAMA VERSLO PRADŽIAI

Priimamos paraiškos verslo kūrimui ir plėtrai pagal KPP Priemonę Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)“.

Tikslinė sritis – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Remiama veikla: pagal priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti.

Paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys (labai mažos įmonės).

Paramos suma – 100 procentų išmoka iki 17 220 Eur vienam projektui.

Atrankos kriterijai:

Eil. Nr.

Projektų atrankos kriterijai

Didžiausias balų skaičius

Balų skaičius pagal atskiras kriterijaus reikšmes

1.

Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti ne mažiau kaip vieną nesezoninę darbo vietą:

25

25

2.

Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų praėjusiais kalendoriniais metais:

2.1.

4 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį;

15

15

2.2.

nuo 2 iki 4 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį;

10

2.3.

iki 2 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį.

5“.

3.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo grįžęs į Lietuvos Respubliką iš emigracijos asmuo, iki grįžimo nepertraukiamai deklaravęs išvykimą į kitą (-as) valstybę (-es) ne trumpiau kaip 2 metus.

15

15

4.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą.

5

5

5.

Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis ūkio subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:

5.1.

pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje;

15

15

5.2.

pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio ekonominę veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), – ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

15

6.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra:

6.1.

iki 29 metų (imtinai) amžiaus;

10

10

6.2.

nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus;

5

6.3.

54 ir daugiau metų amžiaus.

5

7.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paramos paraiškos teikimo metu yra negalią turintis asmuo.

10

10

8.

Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra moteris.

5

5

Didžiausia balų suma iš viso:

100

Mažiausias privalomas balų skaičius 45.

Projekto įgyvendinimo trukmė net iki 36 mėn.

Konsultavimas dėl paramos paraiškų ir verslo planų rengimo:

Rolandas Cvekelis

Pardavimų vadovas

Tel. +370 614 25 448

El.paštas: rolandas.cvekelis@hml.ltSKELBIAMAS KONKURSAS NORINTIEMS KURTI ARBA PLĖTOTI VERSLĄ KAIMO VIETOVĖJE

Priimamos paraiškos verslo kūrimui ir plėtrai pagal KPP Priemonę „PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI“.

ES Paramos suma vienam projektui iki 200 000 Eur ( jei numatyta sukurti 4 ir daugiau naujų darbo vietų).

Vienai darbo vietai sukurti skiriama 50 000 Eur subsidija.

Finansuojama 50 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkami pareiškėjai: ūkininkai, fiziniai ir juridiniai asmenys, registruoti kaimo vietovėje.

Pagal Priemonės veiklos sritį parama teikiama įvairiai ne žemės ūkio veiklai plėtoti.

Atrankos kriterijai:

Eil. Nr.

Projektų atrankos kriterijai

Didžiausias balas

Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes

1.

Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:

(atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją, pareiškėjo (juridinio asmens) – registracijos vietą)

1.1.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje):

5 ir daugiau metų

nuo 4 iki 5 metų

nuo 3 iki 4 metų

nuo 2 iki 3 metų

nuo 1 iki 2 metų

20

20

15

10

5

3

1.2.

Pareiškėjas (juridinis asmuo) –registruotas kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną nepertraukiamai yra registruotas kaimo vietovėje):

5 ir daugiau metų

nuo 4 iki 5 metų

nuo 3 iki 4 metų

nuo 2 iki 3 metų

nuo 1 iki 2 metų

20

15

10

5

3

2.

2.1. Prašoma mažesnio paramos intensyvumo (taikoma projektams, kurių vertė yra iki 400 000 Eur (be PVM) (imtinai):

Paramos intensyvumas nuo 25 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pareiškėjams, prašantiems mažesnio nei 25 proc. intensyvumo, skiriami 25 balai)

2.2. Didesnė projekto vertė (taikoma projektams, kurių vertė didesnė kaip 400 000 Eur (be PVM):

Kai projekto vertė didesnė kaip 400 000 Eur – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pvz., projekto vertė – 410 000 Eur (be PVM), t.y. projekto vertė 2,5 procentinio punkto didesnė, skiriami 2 balai) (projektams, kurių vertė didesnė kaip 25 proc., skiriami 25 balai)

25

25–1

„3.

Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis (jei projekte numatyta teikti tik mobiliąsias paslaugas, atrankos balai nesuteikiami):

(ataskaitiniais metais vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų (DAG) savivaldybėje, kurioje įgyvendinamas projektas lyginamas su vidutiniu metiniu bedarbių proc. nuo DAG šalyje)

3.1.

ataskaitiniais metais vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį

10

10

3.2.

ataskaitiniais metais vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį

5

4.

Papildomai sukuriama darbo vieta, viršijanti privalomas sukurti darbo vietas pagal prašomą paramos sumą (vienai darbo vietai (etatui) – 50 000 Eur paramos (pvz., prašoma paramos suma 120 000 Eur, planuoja sukurti 3 darbo vietas, papildomai sukuriama 0,6 etato, skiriami 6 balai):

iki 0,25 etato

nuo 0,25 (imtinai) iki 0,5 etato

nuo 0,5 (imtinai) iki 0,75 etato

nuo 0,75 (imtinai) iki 1 etato

1 etatas ir daugiau

10

2

4

6

8

10

5.

Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise (pareiškėjui – fiziniam asmeniui – ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise)

10

10

6.

Pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus nepertraukiamai), yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus

(pagrindinis akcininkas – turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pvz., mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), atveju – vadovas yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus))

10

10

7.

Pareiškėja yra moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinė akcininkė, esanti ja ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus nepertraukiamai), yra moteris

(pagrindinė akcininkė – turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pvz., mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), atveju – vadovė yra moteris)

5

5

8.

Pareiškėjas – įmonė (privatus fizinis ar juridinis asmuo), kuri ataskaitiniais metais atitinka šias sąlygas:

1) vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra mažiau kaip 10;

2) metinės pajamos yra iki 700 000 Eur.

10

10

Didžiausia balų suma vienam pareiškėjui:

100.

Mažiausias privalomas balų skaičius 50.

Įgyvendinimo trukmė 24 mėn. Nuo finansavimo sutarties pasirašymo.

____________________________________________________________________

Konsultavimas dėl paramos paraiškų ir verslo planų rengimo:

Rolandas Cvekelis

Pardavimų vadovas

Tel. +370 614 25 448

El.paštas: rolandas.cvekelis@hml.lt